ఉపాసకుడు

మగ లే అనుచరుడు బుద్ధ ఆశ్రయం పొంది తరచు పడుకునేవాడు ఉపదేశాలు.