ఉపాధాయ

కొత్తగా నియమితులైన వారికి శిక్షణ ఇచ్చే సీనియర్ భిక్షువు లేదా భిక్షువు.