కలుషితం కాని కర్మ

ఉద్దేశం యొక్క మానసిక అంశం ఏమిటంటే, అర్హత్‌లకు మద్దతు ఇచ్చే సూక్ష్మ ప్రయత్నం మరియు స్వచ్ఛమైన-గ్రౌండ్ బోధిసత్త్వాలు ఒక ఉద్దేశ్యం మానసిక శరీరం.