నియమాలు లేని

నుండి స్వేచ్ఛ పరిస్థితులు మరియు అశాశ్వతం. (పాలీ: asṅkhataṭṭho)