రెండు సత్యాలు (సత్యద్వయ)

అంతిమ సత్యాలు మరియు కప్పబడిన (సాంప్రదాయ) సత్యాలు.