నిజమైన మూలాలు

ప్రాథమిక మూలాలు. , Sanskrit, ) (పాళీ: , సంస్కృతం, సముదయ )