నిజమైన జ్ఞానం (విద్య, విజ్జ)

నాలుగు సత్యాల గురించి స్పష్టమైన మరియు పూర్తి జ్ఞానం.