మిగిలిన లేకుండా నిజమైన విరమణ

మరణానంతరం ఐదు కలుషిత సముదాయాలను విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఒక అరహంతు పొందుతాడు. (పాలీ: అనుపదిసేస, సంస్కృతం: అనుపాధిషేష)