మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు

మా స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం, పరోపకార ఉద్దేశం మరియు శూన్యతను గ్రహించే జ్ఞానం.

పర్యాయపదాలు:
మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన సాక్షాత్కారాలు