మూడు ఉన్నత శిక్షణలు

నైతిక ప్రవర్తన, ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానంలో శిక్షణలు విముక్తికి మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తాయి