మూడు బుట్టలు

మూడు బుట్టలు యొక్క బుద్ధయొక్క బోధనలు: వర్గీకరణ బుద్ధయొక్క బోధనలు మూడు విస్తృత అంశాలలో-వినయ (నైతిక క్రమశిక్షణ), సూత్ర (ఉపన్యాసాలు), మరియు అభిధర్మం (జ్ఞానం విషయాలను) (సంస్కృతం: త్రిపిటక)