టెర్మా

నిధి బోధనలు; వాతావరణంలో దాగి ఉన్న బోధనలు లేదా దార్శనిక బోధనలుగా వెల్లడయ్యాయి.