సిద్ధాంతం (సిద్ధాంత, టిబెటన్: grub mtha')

ఒక తాత్విక వాదన లేదా నమ్మకం.