స్వాతంత్రిక మధ్యమక

A మహాయాన అని నొక్కి చెప్పే సిద్ధాంత వ్యవస్థ విషయాలను అంతిమ స్థాయిలో అంతర్లీనంగా ఉనికిలో లేదు కానీ సంప్రదాయ స్థాయిలో అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి.