ఇటువంటి (తత్త్వం, టిబెటన్: దే ఖో నా నైద్)

శూన్యత, విషయాలు నిజంగా ఉన్నవి.