సూక్ష్మ బాధలు

స్వాభావిక ఉనికిని గ్రహించడం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే బాధలు (దీనికి విరుద్ధంగా ముతక బాధలు).