ఆత్మాశ్రయ అంశం (ākāra, టిబెటన్: rnam pa)

మనస్సు తన వస్తువుతో నిమగ్నమయ్యే విధానం.