ఆధ్యాత్మిక గురువు (సంస్కృతం: గురు టిబెటన్: లామా)

ఆధ్యాత్మిక గురువు.

పర్యాయపదాలు:
ఆధ్యాత్మిక గురువు