సిక్షమాన (పాలీ: సిక్ఖమనా, టిబెటన్: గెలోప్మా)

అనుభవశూన్యుడిని పట్టుకున్న మహిళా సన్యాసిని ఉపదేశాలు రెండేళ్ల పాటు అదనంగా ఆరు నిబంధనలు విధించి భిక్షువుగా మారేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.