స్వయం సమృద్ధి (టిబెటన్: రంగ్ ర్య బా)

దాని భాగాల నుండి భిన్నమైన సంస్థగా ఉండటం.