స్వీయ-గ్రహణ (ātmagraha, attagaha, Tibetan: bdag 'dzin)

స్వాభావిక ఉనికిని గ్రహించడం.