స్వీయ కేంద్రీకృతం

(1) సాధారణంగా, ఇతరులందరి కంటే మన స్వంత ఆనందాన్ని ఎక్కువగా విశ్వసించే వైఖరి, (2) మన స్వంత వ్యక్తిగత విముక్తిని మాత్రమే కోరుకునే వైఖరి.