వ్రాతపూర్వక అధికారం

నమ్మదగినదిగా భావించే మూడు ప్రమాణాలను కలిగి ఉన్న గ్రంథంపై ఆధారపడటం.