సౌత్రాంతిక-స్వతంత్రిక మధ్యమకా

A మహాయాన బాహ్య వస్తువులను అంగీకరించే మరియు అంతిమంగా స్వాభావిక ఉనికిని తిరస్కరించే టెనెట్ వ్యవస్థ కానీ సాంప్రదాయకంగా కాదు.