సర్వస్తివాద

ఉత్తర భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రారంభ బౌద్ధ పాఠశాలల్లో ఒకటి.