శాంజెన్

జెన్ సంప్రదాయంలో ఉపాధ్యాయుడు మరియు విద్యార్థి మధ్య ఒక ప్రైవేట్ సమావేశం.