సాపేక్ష ప్రపంచం

పని చేసే ప్రపంచం, ఆధారపడి ఉత్పన్నమయ్యే విషయాలు.