గ్రహించదగిన రూపం (vijñapti-rūpa)

జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా గ్రహించగలిగే రూపాలు.