చూసే మార్గం (దర్శనమార్గం, టిబెటన్: మథాంగ్ లామ్)

ఐదు మార్గాలలో మూడవది. ఒక ధ్యానం చేసే వ్యక్తికి స్వాభావిక ఉనికి యొక్క శూన్యత యొక్క ప్రత్యక్ష, భావనేతర సాక్షాత్కారం ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రారంభమవుతుంది.