మరణించడం (వ్యాయ, వయ, టిబెటన్: 'జిగ్ పా)

ఆగిపోవడం, విడదీయడం.