పర్మారాబ్జంగ్

ఒకరి జీవిత కాలం కోసం తీసుకున్న ప్రీ-నోవైస్ ఆర్డినేషన్.