పరివాస

పరిశీలన. సంఘవశేషానికి పాల్పడిన భిక్షుణి తన దుశ్చర్యను తలచుకోవడానికి సమాజానికి దూరంగా జీవించే కాలం.