పాళీ సంప్రదాయం

పాళీ భాషలో వ్రాయబడిన గ్రంథాల ఆధారంగా బౌద్ధమతం యొక్క రూపం.