ఆశ్రయం యొక్క వస్తువులు

ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకత్వం కోసం మనం ఆశ్రయించే వారి. బౌద్ధులకు, ఇవి మూడు ఆభరణాలు - బుద్ధులు, ధర్మం మరియు సంఘ.