ద్వంద్వత్వం

ఆర్యలో విషయం మరియు వస్తువు, స్వాభావిక ఉనికి, సంప్రదాయ సత్యాలు మరియు/లేదా సంభావిత రూపాలు కనిపించకపోవడం శూన్యతపై ధ్యాన సమీకరణ.