భావనేతర స్పృహ (నిర్వికల్పక, టిబెటన్: rtog మెడ్ షెస్ పా)

సంభావిత ప్రదర్శన ద్వారా కాకుండా దాని వస్తువును నేరుగా తెలుసుకునే స్పృహ.