నామమాత్రపు సత్యాలు (వ్యవహారసత్య, టిబెటన్: థా స్న్యాద్ బ్డెన్ పా)

సంప్రదాయ సత్యాలను చూడండి.