నిర్వాణ (పాలి: నిబ్బాన)

అర్హత్ యొక్క విముక్తి స్థితి; బాధలు లేని మనస్సు యొక్క శుద్ధి చేయబడిన అంశం.