నిర్గ్రంథాలు

జైనులు; సమకాలీనుడైన మహావీరుని అనుచరులు బుద్ధ.