శూన్యవాదం (ఉచ్ఛేదాంత, విభావదిత్తి)

మన చర్యలకు నైతిక కోణం లేదని నమ్మకం; ఏమీ లేదని నమ్మకం.