న్గోండ్రో

ప్రాథమిక పద్ధతులు, సాష్టాంగం మరియు పారాయణం వంటివి వజ్రసత్వము మంత్రం, ముందు చేసారు
ప్రధాన తాంత్రిక పద్ధతులను చేపట్టడం.