ప్రతికూల (ప్రతిషేధ, టిబెటన్: ద్గాగ్ పా)

ఆబ్జెక్ట్ (1) దాని పేరు నిరాకరణ వస్తువును తొలగిస్తుంది లేదా (2) నిరాకరణ వస్తువు తిరస్కరించబడిన విధంగా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మినహాయింపుతో సమానం (అపోహా, టిబెటన్: సెల్ బా), ఇతర మినహాయింపు (అన్యపోహా, టిబెటన్: గ్జాన్ సెల్), మరియు ఐసోలేట్ (వ్యతిరేకా, ల్డోగ్ పా).