స్వభావరాహిత్యము (niḥsvabāva, టిబెటన్: ngo bo nyid med pa)

ఒక నిర్దిష్ట స్వభావం లేకపోవడం.