ప్రకృతి సత్య శరీరం (స్వభావికధర్మకాయ)

మా బుద్ధ శరీర అది a యొక్క శూన్యత బుద్ధయొక్క మనస్సు మరియు అది బుద్ధయొక్క నిజమైన విరమణలు. నిజం కూడా చూడండి శరీర.