సహజంగా కట్టుబడి ఉండే బుద్ధ స్వభావం (ప్రకృతిష్ఠగోత్ర, టిబెటన్: రంగ్ బ్జిన్ గ్నాస్ రిగ్స్)

కల్మషముల నుండి ఇంకా విముక్తి పొందని మనస్సు యొక్క శూన్యత.