మేరు పర్వతం

పురాతన భారతీయ విశ్వోద్భవ శాస్త్రం ప్రకారం, మన ప్రపంచ వ్యవస్థ మధ్యలో ఒక భారీ పర్వతం.