మానసిక స్రవంతి (సిత్తసంతనా, చిత్తసంతనా)

మనస్సు యొక్క కొనసాగింపు.