ధ్యానం

సానుకూల దృక్పథాలు మరియు ఖచ్చితమైన దృక్కోణాలతో మనల్ని మనం అలవాటు చేసుకోవడం.