మహాముద్ర

ఒక రకం ధ్యానం ఇది మనస్సు యొక్క సంప్రదాయ మరియు అంతిమ స్వభావాలపై దృష్టి పెడుతుంది.