మండాల సమర్పణ

ఒక ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనం విశ్వాన్ని మరియు దానిలోని అన్ని అందమైన వస్తువులను, వాటి స్వచ్ఛమైన రూపంలో, పవిత్రమైన జీవులకు అందిస్తాము.